POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 30 kwietnia 2013r.
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Wprowadzona reforma oświaty kładzie nacisk nie tylko na wyposażenie ucznia w odpowiedni zasób wiedzy i umiejętności (szkoła ma również wspomagać rozwój młodego człowieka), lecz także w przygotowanie ucznia do radzenia sobie w trudnych sytuacjach życia.
 
Znaczenia nabierają zajęcia psychologiczno-pedagogiczne wspierające podstawowy proces edukacji. Polegają one na rozpoznaniu, zaspokojeniu indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych, edukacyjnych oraz psychofizycznych ucznia.

Ich założeniem jest rozwijanie w uczniach podmiotowego stylu funkcjonowania, który charakteryzuje się wiarą w siebie, traktowaniem problemów jako wyzwań a nie zagrożeń, aktywną i twórczą postawą wobec otoczenia.

W szkole pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana w formie zajęć:

  • specjalistycznych:
- korekcyjno- kompensacyjnych - załącznik nr 3
- logopedycznych - załącznik nr 4
- socjoterapeutycznych– załącznik nr 5
- rewalidacja – załącznik nr 6
- kynoterapia – załącznik nr 7
- muzykoterapia – załącznik nr 8
- arteterapia – załącznik nr 9
- biblioterapia – załącznik nr 10
- tyfloterapia – załącznik nr 11
- terapia pedagogiczna dla uczniów z dysleksją – załącznik nr 12.

Zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej
prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający odpowiednie kwalifikacje dla rodzaju prowadzonych zajęć.
 

METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO Weroniki Sherborne

koniczynka
BIULETYN INFORMACYJNY DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 
 
Weronika Sherborne w latach 60 opracowała metodę pod nazwą „Ruch Rozwijający”. Korzeni metody należy szukać u R. Labama – twórcy gimnastyki ekspresyjnej, a także w doświadczeniach samej autorki. Celem metody jest wspomaganie prawidłowego rozwoju dziecka i korekcja jego zaburzeń. Stąd ważne miejsce w metodzie zajmuje wielozmysłowa stymulacja psychomotoryczna i społeczna, oparta o ruch, jako czynnik wspomagania.

ROLA ARTETERAPII W REWALIDACJI DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

koniczynka
BIULETYN INFORMACYJNY DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI
ROLA ARTETERAPII W REWALIDACJI DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
 
ARTETERAPIA - to rodzaj terapii wykorzystującej muzykę, plastykę, choreografię, taniec oraz poezję, dzięki czemu dzieci mogą w naturalny i niekolizyjny sposób odreagować negatywne emocje. Arteterapia jest wydobywaniem z dziecka, młodzieży sił oraz energii, które pomagają im we własnym rozwoju. Stanowi ona bezpieczny i akceptowany przez dzieci i młodzież sposób wypowiedzenia tego, co jest trudne do opisania słowami, jest odzwierciedleniem problemów i nagromadzonych negatywnych emocji. Uniwersalnym sposobem wspomagającym wszechstronny rozwój dziecka, w tym osobowość twórczą, są zajęcia plastyczne.

METODA DOBREGO STARTU

koniczynka
BIULETYN INFORMACYJNY DLA NAUCZYCIELI I RODZICÓW
METODA DOBREGO STARTU
Metoda Dobrego Startu jest jedną z metod, która uwzględnia równorzędne traktowanie motoryki z całokształtem procesów poznawczych i sferę emocjonalno-dążeniową zarówno w dziedzinie diagnostyki, jak i terapii.
Metoda ta wzorowana jest na francuskiej metodzie „ Bon Depart”  (dobry odjazd, odlot, start).
W Polsce metoda została po raz pierwszy przedstawiona przez M.Bogdanowicz i H. Jaklewicz w 1969 roku.
Założeniem Metody Dobrego Startu jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, spostrzegania, funkcji wzrokowych, słuchowych, kinestetycznych (czucie ruchu) oraz współdziałania między tymi funkcjami, czyli integracji percepcyjno-motorycznej. Są to główne funkcje, które leżą u podstaw złożonych czynności czytania i pisania.
Metoda Dobrego Startu znalazła zastosowanie w profilaktyce oraz w rehabilitacji.

FORMY TERAPII DZIECI NIEŚMIAŁYCH

koniczynka
BIULETYN INFORMACYJNY DLA NAUCZYCIELI I RODZICÓW


FORMY TERAPII DZIECI NIEŚMIAŁYCH
Nieśmiałość jest częstą cechą występującą i utrudniającą dzieciom ich prawidłowe funkcjonowanie. Nieśmiałość u dzieci to względnie stała cecha osobowości wpływająca negatywnie na radzenie sobie przez dziecko ze swymi emocjami w sytuacjach społecznych, a co za tym idzie, na jego gorsze funkcjonowanie we wszystkich sferach. Dzieci nieśmiałe maja skłonność do wycofywania się z kontaktów interpersonalnych, tłumienia własnej ekspresji twórczej, skłonności do przeżywania lęków, jawnego niepokoju, obawy lub gniewu. Nieśmiałość łączy się też z obniżoną samooceną, poczuciem nieradzenia sobie w sytuacjach społecznych. Niektóre dzieci nieśmiałe wykazują opór przed mówieniem, nawiązywaniem kontaktu wzrokowego.

DYSLEKSJA ROZWOJOWA

koniczynka

BIULETYN INFORMACYJNY DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI
Dysleksja rozwojowa
 
Dysleksja rozwojowa, to zaburzenia manifestujące się trudnościami w nauce czytania i pisania występujące u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Jest ona spowodowana zaburzeniami podstawowych funkcji poznawczych i motorycznych.
Dzieci z dysleksją rozwojową zalicza się do kategorii „dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, gdyż nie są one w stanie podołać wymaganiom programowym, mają duże trudności w uczeniu się. Potrzebują pomocy pedagogicznej, dostosowania programu i metod nauczania do ich potrzeb, ograniczeń i możliwości.

Dziecko z Zespołem Nadpobudliwości Psychoruchowej

koniczynka

BIULETYN INFORMACYJNY DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI
Dziecko z Zespołem Nadpobudliwości Psychoruchowej
Zespól nadpobudliwości psychoruchowej, określany w literaturze jako „zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami uwagi” lub „zaburzenia hiperkinetyczny”, to grupa zaburzeń charakteryzujących się „wczesnym początkiem”(zazwyczaj w pierwszych pięciu latach życia) brakiem wytrwałości w realizacji zadań wymagających zaangażowania poznawczego, tendencją do przechodzenia od jednej aktywności do drugiej bez ukończenia żadnej z nich oraz zdezorganizowaną, słabo kontrolowaną nadmierną aktywnością”.
Mianem nadpobudliwości psychoruchowej określa się zazwyczaj zespól objawów występujących w jednej, dwóch lub wszystkich sferach funkcjonowania dziecka: ruchowej, poznawczej i emocjonalnej.

DZIECKO Z ZESPOŁEM DOWNA - cz. II

koniczynka

 

BIULETYN INFORMACYJNY DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI   
DZIECKO Z ZESPOŁEM DOWNA - cz. II
Problemy zdrowotne dzieci z zespołem Downa. Zakażenia górnych dróg oddechowych:
Dzieci z zespołem Downa są bardzo podatne na przeziębienia, infekcje uszu, jest to następstwo stosunkowo wąskich przewodów usznych i nosowych.

DZIECKO Z ZESPOŁEM DOWNA - cz. I

koniczynka
BIULETYN INFORMACYJNY DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI
 
 
DZIECKO Z ZESPOŁEM DOWNA - cz. I
Zespół Downa po raz pierwszy opisany został szczegółowo przez angielskiego lekarza Johna Downa w 1866 roku.
Zespół Downa to choroba wrodzona występująca u jednego na każde 700 dzieci urodzonych na świecie, z tą samą częstością u chłopców i u dziewczynek.
Używana jest także nazwa „trisomia 21”.Zespól Downa spowodowany jest obecnością dodatkowego chromosomu nr 21 w każdej komórce ciała. Taki skład chromosomów jest zupełnie przypadkowy, nie ma na to wpływu nic, co którekolwiek z rodziców robiło przed lub podczas ciąży.

Zespół do spraw integracji

Jest to zespół interdyscyplinarny stanowiący istotne ogniwo w pracy naszej szkoły.
 
Zadania zespołu:
 
1. Tworzenie warunków sprzyjających edukacji uczniów z dysfunkcjami rozwojowymi:
- Bezpośrednie wspieranie specjalistyczne
- Pomoc w rozwiązywaniu bieżących informacji
- Pomoc w konstruowaniu indywidualnych programów edukacyjnych
- Czuwanie nad prawidłowym dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów
 
2. Uściślenie współpracy między szkołą, a domem rodzinnym dziecka:
- Zapoznawanie rodziców z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi funkcjonowania dziecka niepełnosprawnego w szkole integracyjnej
- Przekazywanie informacji napływających do szkoły z instytucji, fundacji, ośrodków działających na rzecz dzieci niepełnosprawnych
- opracowywanie materiałów informacyjnych dla rodziców (zamieszczanie ich na stronie internetowej naszej szkoły)
 
3. Organizowanie zapisów uczniów do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum.
 
4. Inspirowanie i koordynowanie współpracy w celu wymiany doświadczeń pomiędzy innymi szkołami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci niepełnosprawnych.
 
5. Opracowywanie materiałów informacyjnych dla nauczycieli (zamieszczanie ich w segregatorze – wzajemne dzielenie się wiedzą, oraz na stronie internetowej naszej szkoły)
 
6. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
 
7. Udział w konferencjach, szkoleniach dotyczących pracy w szkole integracyjnej.
 
8. Promocja szkoły jako placówki integracyjnej w środowisku lokalnym.
 
SŁÓW KILKA O INTEGRACJI
 
Termin integracja pochodzi z języka łacińskiego i oznacza zespolenie, scalanie, tworzenie całości z części.
 
Integracyjny system kształcenia i wychowania polega na maksymalnym włączeniu dzieci i młodzieży z różnego rodzaju niepełnosprawnościami do zwykłych szkół, umożliwiając im w miarę możliwości wzrastanie w gronie zdrowych rówieśników.
 
Integracja to wspólna zabawa, nauka i praca dzieci zdrowych z dziećmi z różnego rodzaju dysfunkcjami rozwojowymi
 
Oddziały integracyjne są mniej liczne, liczą od 15-20 uczniów, w tym 3-5 uczniów niepełnosprawnych.
 
Istotą nauczania w szkole integracyjnej jest indywidualne podejście do każdego dziecka. Szkoła integracyjna stwarza specjalne warunki, które uczniom pełnosprawnym pozwalają na zaspokajania swoich indywidualnych potrzeb edukacyjnych, a uczniom niepełnosprawnym dodatkowo zapewniają:
- Realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego;
- Odpowiednie warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;
- Realizację programu dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej;
- Zajęcia rewalidacyjne lub zajęcia socjoterapeutyczne stosownie do potrzeb;
- Integrację ze środowiskiem rówieśniczym
 
Zalety integracji:
 
- Mała liczebność uczniów w klasie stwarza możliwość indywidualnego podejścia do każdego dziecka, odkrycia jego potrzeb i zdolności.
- Otocznie opieką każdego dziecka i stworzenie warunków pełnego i harmonijnego rozwoju.
- Innowacyjne metody realizacji zadań dydaktyko-wychowawczych.
- Bogactwo i różnorodność pomocy dydaktycznych.
- Kreowanie sytuacji dających możliwość twórczego rozwoju dziecka przez różnorodną działalność.
- Stymulowanie rozwoju dziecka oraz przygotowanie do przyszłego, na miarę możliwości samodzielnego włączenia się w życie społeczne.
- Możliwość kształtowanie postaw prospołecznych w stosunku do osób słabszych, młodszych, niepełnosprawnych.
 
INTEGRACJA W NASZEJ SZKOLE
 
1 września 1997r. w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Inowrocławiu powstały dwa pierwsze oddziały integracyjne, w których rozpoczęło naukę ośmioro uczniów niepełnosprawnych.
Obecnie w Zespole Szkół Integracyjnych im. Powstańców Wielkopolskich funkcjonują tylko klasy integracyjne. W 29 klasach integracyjnych, każdego dnia dzieci i młodzież wspólnie zdobywa wiedzę, przełamuje bariery, pokonuje różne trudności oraz uczy się tolerancji,akceptacji i odpowiedzialności.
W każdej klasie pracuje dwóch nauczycieli, z których w klasach I-III szkoły podstawowej jeden jest nauczycielem nauczania zintegrowananego - wychowawcą klasy, a drugi pedagogiem specjalnym. W klasach 4-6 szkoły podstawowej i 1-3 gimnazjum na każdej lekcji oprócz nauczyciele danego przedmiotu, obecny jest pedagog specjalny, wychowawca klasy.
Każda klasa pracuje w oparciu o program własny z zakresu: „Wychowania i nauczania w klasie integracyjnej w cyklu trzyletni”.

 

 

WAŻNE ADRESY!

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

UL.MĄTEWSKA 17

88-100 INOWROCŁAW

TEL.(O52) 3592266

 

OŚRODEK PSYCHOTERAPII I PSYCHOEDUKACJI „KONTAKT”

UL.SOLANKOWA 64

88-100 INOWROCŁAW

TEL.(052) 3551374

 

KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU ODDZIAŁ W TORUNIU

UL.ASNYKA 2A

87-100 TORUŃ

 

INOWROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z USZKODZONYMMÓZGIEM

UL.SOLANKOWA 52

88-100 INOWROCŁAW

TEL.(052) 3576247

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH „TĘCZA”

UL. KOPIŃSKA 6/10

02-321 WARSZAWA

TEL.(022) 8220344

 

 

BYDGOSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z AUTYZMEM I ICH RODZINOM

Ul. KCYŃSKA 49

85-304 BYDGOSZCZ

TEL.(052) 331335

 

KOŁO PRZYJACIÓL DZIECI Z CUKRZYCĄ PRZY TPD

UL.DWORCOWA 87/8

85-005 BYDGOSZCZ

TEL.(052) 3210828

 

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG KUJAWSKO-POMORSKI

UL.POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH
33

85-075 BYDGOSZCZ

TEL.(052)3413281

 

POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ KUJAWSKO-POMORSKI

UL.BERNARDYŃSKA 3

85-029 BYDGOSZCZ

TEL.(052) 3738578

 

POMORSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z USZKODZENIEM MÓZGU

UL.PADAREWSKIEGO 28/1

85-075 BYDGOSZCZ

TEL(052)3211160

 

POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z MUKOWISCYDOZĄ

UL.PROF.JANA RUDNIKA 3

34-700 RABKA-ZDRÓJ

TEL. (018)2676060

www.ptwm.org.pl

 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI KOŁO POMOCY DZIECIOM NA DIECIE BEZGLUTENOWEJ

UL.ŁOKIETKA 6

85-200 BYDGOSZCZ

TEL.(052)3426032

 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH NA ASTMĘ PRZY INSTYTUCIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W WARSZAWIE

UL. PŁOCKA 26

01-138 WARSZAWA

TEL.(022)4312110

www.astma.waw.pl

 

FUNDACJA SYNAPSIS

Ul. ONDARSZKA 3

02-085 WARSZAWA

www.synapsis.waw.pl

 

ZAKŁAD NAGRAŃ I WYDAWNICTW ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH

Ul. KONWIKTORSKA 7/9

00-216 WARSZAWA

TEL.(022)8313524

 

FUNDACJA DOGOTERAPEUTYCZNA

UL.ŚW. TRÓJCY 19

85-224 BYDGOSZCZ

TEL.(052)3406090

www.dogoterapia.org


Wydarzenia

sierpień 2019
pon.wt.śr.czw.pt.sob.nie.
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031